کنفرانس بین المللی صنعت طیور ایران

با تاکید بر آنفلوآنزای پرندگان ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ، ایران – قم

بخش های مختلف کنفرانس آنچه که در اتاق فکر کنفرانس بین المللی صنعت طیور ایران در حال برنامه ریزی است

چهار پنل تخصصی
بهداشت و بیماری ها - مدیریت - تغذیه - بررسی تجاری صنعت
کارگاههای تخصصی
متعاقبا اعلام خواهد شد
نمایشگاه تخصصی
سیصد متر فضای نمایشگاهی تخصصی